Het deed in 2014 veel stof opwaaien, de aantijging van Zilveren Kruis dat tandartsen verrichtingen onterecht zouden hebben gedeclareerd. Niet alleen vanwege de twijfelachtigheid van deze claim, maar ook omdat de verzekeraar er de publiciteit mee zocht. Nu de verzekeraar in het ongelijk is gesteld, heerst opluchting. Maar betekent eind goed ook al goed?

Hoe zat het ook al weer? In 2014 schreef Zilveren Kruis zo’n duizend tandartsen aan die volgens de verzekeraar verrichtingen onterecht zouden hebben gedeclareerd. Het betrof hier met name de combinatie van de codes V21 en V60, die volgens de verzekeraar niet zou zijn toegestaan. De verzekeraar baseerde haar cijfers op een data-analyse die tussen 1 januari 2010 tot en met 30 april 2013 bij alle Zilveren Kruis declarerende tandartsen was uitgevoerd. De verzekeraar voerde de actie uit in het kader van haar – wettelijk vastgelegde – controlerende taak, waarbij ze vooral lette op de rechtmatigheid en doelmatigheid van gedeclareerde zorg.

Publiciteit
Zilveren Kruis schreef in deze zaak niet alleen duizend tandartsen aan, maar zocht tegelijkertijd ook nadrukkelijk de publiciteit. In een persbericht wees ze er onder meer op dat de onterechte declaraties alles bij elkaar een bedrag van potentieel 4 miljoen euro zouden kunnen betreffen. Omgerekend zou één op de zeven tandartsen vierduizend euro teveel declareren. Bewoordingen die ertoe leidden dat in de media die over de actie van Zilveren Kruis berichtten, al snel het woord fraude viel.
Volgens VVAA-directeur Edwin Brugman, wiens organisatie zo’n tweehonderd tandartsen in deze zaak juridisch bijstond, heeft de publieke berichtgeving van de kant van Zilveren Kruis de beeldvorming van de beroepsgroep ernstig geschaad. “De verzekeraar had zich bewuster moeten zijn van haar maatschappelijke rol in de noodzakelijke vertrouwensrelatie tussen tandarts en patiënt.”
Ook de KNMT was op z’n zachtst gezegd not amused door de actie van Zilveren Kruis, en nam er – ook publiekelijk – krachtig afstand van. In een brief aan alle leden stelde de beroepsorganisatie onder meer dat Zilveren Kruis: “Door gericht de publiciteit te zoeken, het beeld heeft gecreëerd dat tandartsen over de volle breedte onrechtmatige declaraties indienen.”

Verontwaardiging
De verontwaardiging van de KNMT zat hem ook in het feit dat de beroepsorganisatie ervan overtuigd was dat dat Zilveren Kruis de plank flink mis sloeg. Het tegelijk declareren van de codes V21 en V60 was indertijd weliswaar geen standaardcombinatie, maar de combinatie kon wel degelijk voorkomen, zegt hoofdbestuurslid en penningmeester Henk Donker. “Het declareren ervan was dus gewoon toegestaan. De conclusie van Zilveren Kruis dat het in alle gedeclareerde gevallen om onterechte declaraties ging, kon dus ook niet worden getrokken. Wij zetten daarom – kort gezegd – vraagtekens bij de zorgvuldigheid waarmee Zilveren Kruis het traject is ingegaan en hebben dat de verzekeraar ook laten weten”, aldus Donker.

Strijd
Overtuigd van haar eigen gelijk zette Zilveren Kruis de claim tegen de ruim duizend tandartsen echter door. Ongeveer tweehonderd van hen gingen daarop, ondersteund door VvAA Rechtsbijstand, de strijd met Zilveren Kruis aan. De verzekeraar schroomde vervolgens niet om de rechter in te schakelen. Zilveren Kruis was inderdaad erg vasthoudend, meent Brugman. “Als je het terug te vorderen bedrag, zo’n vier miljoen euro, afzet tegen de 3,3 miljard omzet van het bedrijf kun je je achteraf afvragen of het sop de kool wel waard was. Wellicht is die vasthoudendheid ingegeven door de NZa die kort ervoor nog de controlerende taak van de zorgverzekeraars had benadrukt.” Daarom durft Brugman niet uit te sluiten dat de verzekeraar de groep tandartsen in de media zo heeft neergezet om haar eigen profiel te verbeteren.
De vasthoudendheid van Zilveren Kruis werkte echter averechts; in 2015 werd het concern in een door haarzelf aangespannen procedure tegen een Zwolse tandartspraktijk in het ongelijk gesteld. Volgens de rechter had Zilveren Kruis niet weten aan te tonen dat die praktijk vóór 8 mei 2013 had kunnen weten dat het declareren van de behandelcombinatie V21-V60 niet was toegestaan. Dat had weliswaar kunnen worden opgemaakt uit uitspraken van het Regionaal Tuchtcollege (RTG) Zwolle en de Centrale Klachtencommissie (CKC), in 2011 en 2012, maar van een tandarts mag niet worden verwacht dat deze van iedere uitspraak van een RTG of de CKC kennisneemt, aldus de rechter Hoewel diens uitspraak niets aan duidelijkheid te wensen overliet, tekende Zilveren Kruis hoger beroep aan. Ook het hof in Arnhem bepaalde eind augustus echter dat het verbod op de behandelcombinatie V21-V60 voor tandartsen onvoldoende duidelijk was, en dat de terugvorderingen door Zilveren Kruis onrechtmatig waren.

En nu?
Vanzelfsprekend zijn tandartsen, beroepsorganisaties en VVAA tevreden over de uitspraak. Wat wel steekt, is dat nog steeds negatieve gevolgen worden ervaren van het feit dat Zilveren Kruis indertijd de publiciteit zocht. “Nogmaals, het heeft de hele beroepsgroep beschadigd”, zegt Brugman. “Ondanks de uitspraak van de rechter word ik er, bijvoorbeeld als ik in Den Haag ben, nog steeds mee geconfronteerd.“
Woordvoerder Christine Rompa van Zilveren Kruis zegt: “Wij zijn achteraf bezien ook niet gelukkig met de wijze waarop indertijd de berichtgeving in de pers heeft plaatsgevonden en voor de onrust die dit bij de tandartsen heeft veroorzaakt. Maar Zilveren Kruis heeft niet altijd invloed op berichtgeving in de media”
Voor Brugman is deze mea culpa onvoldoende. Hij verwacht een mea maxima culpa: “Ook richting VVAA heeft Zilveren Kruis min of meer haar excuses uitgesproken, maar ook weer niet keihard. Het zou de verzekeraar sieren om dat alsnog onomwonden te doen. Sterker, ze had dat natuurlijk allang moeten doen.”
Namens de KNMT vult Donker aan dat de KNMT het op prijs zou stellen wanneer Zilveren Kruis schriftelijk haar excuses aan de betrokken tandartsen zou aanbieden: “Daarnaast zijn wij er altijd van uitgegaan dat Zilveren Kruis naar aanleiding van de uitspraak haar communicatiebeleid rondom controles zal herzien en hier voor de toekomst op een constructieve en meer positieve manier invulling aan zal geven. Dat heeft de zorgverzekeraar daadwerkelijk gedaan en daar zijn wij natuurlijk content mee.

Restitutie
Ook ligt er nog de vraag welke actie Zilveren Kruis zal ondernemen richting de tandartsen die aan de terugvordering gehoor hebben gegeven, al dan niet via een schikking, en de claims die nog lopen. Zowel VVAA als KNMT hebben altijd de verwachting uitgesproken dat de verzekeraar reeds teruggevorderde bedragen restitueert en nog lopende claims schrapt.
Volgens Rompa spreekt het voor zich dat Zilveren Kruis zich neerlegt bij de uitspraak. “Aan alle tandartsen die reeds het gevorderde bedrag hebben betaald zal restitutie hiervan plaatsvinden." De zorgverzekeraar heeft dit de KNMT en VVAA inmiddels officieel laten weten. Rompa: "Wel wordt elke tandarts apart aangeschreven. Dit omdat er voor verschillende codes controles zijn uitgevoerd waarbij voor de een wel terugbetaald moet worden en de andere niet.”
Resumerend, is dit nu een wijze les geweest voor Zilveren Kruis? Brugman is geneigd te zeggen van wel. “Al zal de toekomst dat moeten uitwijzen. Er is het risico dat men deze kwestie weer vergeten is zodra er weer iets wordt ‘ontdekt’. Ik ben daarom anderzijds wel enigszins sceptisch. Maar VVAA zal niet schromen om, indien nodig, een verzekeraar weer aan te pakken.”
VVAA kan dat ook makkelijker doen dan een beroepsorganisatie als de KNMT, die immers in een andere relatie tot zorgverzekeraars staat. In die zin heeft de kwestie V21-V60 er uiteindelijk toe geleid dat Zilveren Kruis en de beroepsorganisatie nu al enige tijd zeer constructief praten over de wettelijke, controlerende taken van de verzekeraar en de wijze waarop die worden ingevuld, aldus Donker. “De KNMT ervaart dit overleg als zeer positief en hecht aan een goede relatie met zorgverzekeraars. Wij als bestuur zijn daarbij echter wel afhankelijk van de ruimte die wij van onze achterban krijgen. Dat Zilveren Kruis hee¬ toegezegd reeds gevorderde bedragen te restitueren, zullen onze leden zeker als positief ervaren.“

Materiële controle
Zorgverzekeraars zijn wettelijk verplicht om de betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg te waarborgen. Via een materiële controle toetsen zij achteraf of de zorg rechtmatig en doelmatig is geleverd: is de in rekening gebrachte prestatie daadwerkelijk geleverd en was die prestatie de meest voor de hand liggende? Een tandarts is verplicht aan zo’n materiële controle mee te werken. Die controle start met een statistisch onderzoek, waarbij patiënten schriftelijk kunnen worden geënquêteerd. Ook licht de zorgverzekeraar de gegevens door waarover hij al beschikt en kan hij de tandarts vragen stellen over diens declaratiegedrag. Als deze zogeheten ‘lichte controle’ de zorgverzekeraar onvoldoende zekerheid geeft over de recht en doelmatigheid van de declaraties, kan hij overgaan op een ‘zware controle’. Net als bij de lichte controle moet de tandarts daarover schriftelijk worden geïnformeerd. De zware controle houdt een detailcontrole op patiëntniveau in. In dat kader kan de zorgverzekeraar van de tandarts verlangen dat deze inzicht geeft in zijn agenda en zelfs in medische dossiers. Dit laatste wordt overigens gezien als uiterste middel, als was het alleen maar om dat daarmee het medisch beroepsgeheim wordt doorbroken.

Samen opgetrokken
In de zaak V21-V60 is de KNMT opgetrokken met VVAA. Die deed de juridische kant, de KNMT heeft haar leden op andere wijzen bijgestaan:

  • Informatiebijeenkomsten georganiseerd.
  • Uitgebreide informatie met tips en adviezen op de website geplaatst over hoe om te gaan met materiële controles en terugvorderingen door zorgverzekeraars.
  • Er bij de NZa op aangedrongen prestaties die betrekking hebben op de vullingen aan te passen. Mede daardoor bestaan de prestatiecodes V21 en V60 niet meer.
  • Regelmatig overleg gevoerd met zorgverzekeraars over de manier waarop zij materiële controles uitvoeren. Mede hierdoor is veel meer sprake van hoor en wederhoor.
  • Mede het initiatief genomen voor de door het ministerie van VWS in het leven geroepen werkgroep ‘Correct declareren Mondzorg’, waarin wordt gewerkt aan het oplossen van knelpunten in het declaratieproces.
  • Mede het initiatief genomen om te werken aan een handreiking ‘Correct declareren Mondzorg’.
Thema: 
NT-number: 
17
NT-year: 
2017

Geef een reactie

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
CAPTCHA

Om uw reactie te plaatsen, dient u aan te geven dat u geen robot bent.